วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการพัฒนางานวิจัยของสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กร มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น ตอบสนองกับการพัฒนาสถาบัน

Read More

รูปแบบการนำเสนอ

รูปแบบการนำเสนอ

รูปแบบการนำเสนอ • การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power point และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที • การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยการจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนดและยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน • บทความทั้งภาษาไทย

Read More

ลงทะเบียนและส่งบทความ

ลงทะเบียนและส่งบทความ

ทุกท่านสามารถเข้าไป Upload ส่งบทความวิจัย ได้ที่ระบบ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. สมัครสมาชิกลงทะเบียน 2. เข้าสู่ระบบ ด้วย Username : Email และ Password : หมายเลขบัตรประชาชน 3 . Upload บทความของท่าน

Read More

?>

วารสารวิจัยสหวิทยาการ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

บทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “วารสารวิจัยสหวิทยาการ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม”
Days
Hours
Minutes
Seconds
Previous
Next

?>