ดร.พรสวรรค์ ทองใบ

การติดต่อ

 • Phone : 044-233-073 ต่อ 3410
 • E-mail :
 • Room : 1311D

สาขาวิชาที่ทำวิจัย

 • Solid Work

รายวิชาที่ทำการสอน

 • Dynamics (ระดับปริญญาตรี)
 • Engineering Drawing (ระดับปริญญาตรี)
 • Computer Aid Design for Mechanical Engineering (ระดับปริญญาตรี)
 • Statics (ระดับปริญญาตรี)
 • Engineering Mechanics (ระดับปริญญาตรี)
 • Heat transfer (ระดับปริญญาตรี)
 • Computer Programing (ระดับปริญญาตรี)
 • Mechanical Engineering Laboratory 1 (ระดับปริญญาตรี)
 • Mechanical Engineering Laboratory 2 (ระดับปริญญาตรี)
 • Fluid Mechanics (ระดับปริญญาตรี)

การฝึกอบรม

บทความวิจัยระดับนานาชาติ (International Journals)

บทความวิจัยระดับชาติ (Domestic Journals)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Confrences)

 

 1. Krittacom, B., & Tongbai, P. (2017). The effective Thermal Conductivity (ETC) of Spherical Packed-bed Porous Media for Modification of the Color-Surface as Black Color. Proceeding of The 2017 8th International on Manufacturing Science and Technology (pp.159-163). Hong Kong.
 2. Tongbai, P., & Krittacom, B. (2017). Study of the Mixing Mechanism within Liquid Porous Burner by Using 2D Particle Image Velocimetry Method. Proceeding of The 7th International Congress on Engineering and Information (pp. 45-51). Japan.

 

การประชุมวิชาระดับชาติ (Domestic Conferences)

 1. จัตุพล ป้องกัน, โสภณ สินสร้าง, รตินันท์ เหลือมพล, พรสวรรค์ ทองใบ และ บัณฑิต กฤตาคม. (2560). การเปรียบเทียบความแม่นยำวิธีการหาผลเฉลยของค่าการเกิดรังสีความร้อนระหว่างการใช้ En จากสมการโพลิโนเมียลอันดับสองและสมการแม่นตรง. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (น. 114). จังหวัดนครนายก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 2. พรสวรรค์ ทองใบ และ ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์. (2560). การทดลองเพื่อศึกษาการระบายอากาศแบบธรรมชาติภายในอาคารด้วยระบบหลังคาแสงอาทิตย์ร่วมกับปล่อง. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (น. 195). จังหวัดนครนายก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 3. สุระเดช สินจะโป๊ะ, โสภณ สินสร้าง, รตินันท์ เหลือมพล, พรสวรรค์ ทองใบ และ บัณฑิต กฤตาคม. (2560). เตาแก๊สหุงต้มชนิด KB-10 โดยใช้วัสดุพรุนร่วมกับเปลวไฟแบบหมุนวน. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31. (น. 24). จังหวัดนครนายก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 4. คมเพ็ชร อินลา, พรสวรรค์ ทองใบ, รตินันท์ เหลือมพล, บัณฑิต กฤตาคม และ สุระเดช สินจะโป๊ะ. (2559). การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดตาข่ายสแตนเลสโดยใช้หัวเผาวัสดุพรุนสองชั้น. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ, ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8 (น. 477-483). จังหวัดสุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.