สายสนับสนุน

  • คุณขวัญดาว จารุวงศ์วิทยา (เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขาวิชาฯ)
  • คุณหฤษฏ์ ธรรมวิชัย (เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ)
  • คุณดิเรก ลือกลาง (เจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน)