ปริญญาตรี

1)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล)

  • โครงสร้างหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา
  • รายวิชาของหลักสูตร
  • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก (วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก)

  • โครงสร้างหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา
  • รายวิชาของหลักสูตร
  • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา