ทำเนียบหัวหน้าสาขา

พ.ศ. 2532 – 2534       ดร.พิศิษฐ์  ศิริรักษ์

พ.ศ. 2534 – 2547       อาจารย์จิรันธ์  ดีรนานนท์

พ.ศ. 2547 – 2549       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น  คอกพมาย

พ.ศ. 2549 – 2554       ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  คธาพันธ์

พ.ศ. 2554 – 2556       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  กฤตาคม

พ.ศ. 2556 – 2558       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ขันติโกมล

พ.ศ. 2558 2560       ดร.ไมตรี  พลสงคราม

พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน    รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  กฤตาคม