ประวัติ

 • พ.ศ. 2532   

เปิดทำการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. เครื่องกล) มีผู้ร่วมก่อตั้งที่สำคัญ 4 ท่าน คือ

1) ดร.พิศิษฐ์ ศิริรักษ์ 2) อาจารย์จิรันธ์ ดีรนานนท์ 3) ผศ.มงคล คธาพันธ์ และ 4) ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา

ซึ่งมี ท่านดร.พิศิษฐ์  ศิริรักษ์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาฯ คนแรก  และมีผศ.มงคล  คธาพันธ์ เป็นเลขาสาขาวิชาฯ

โดยเป็นหลักสูตรที่ใช้นำมาจากวิทยาเขตเทเวศร์ และเป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรต่อเนื่อง

ภาคปกติรับนักศึกษาระดับ ปวส. มาเรียน ต่อ อีก 2 ปี จึงจะสำเร็จการศึกษา

 

 • พ.ศ. 2538

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเปลี่ยนแปลงจากรับนักศึกษาเรียน 2 ปี มาเป็น 2 ปีครึ่ง และเป็นครั้งแรก

ที่มีการขอรับรองปริญญาบัตรจากสภาวิชาชีพ หรือ กว. โดยวิยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ในขณะนั้นยังเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) แต่พบว่าทาง กว. มีมติให้นักศึกษาในรุ่นที่ใช้หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2538 ต้องเรียนเพิ่มเป็น 3 ปี ในขณะนั้นมี ท่านอาจารย์จิรันธ์ ดีรนานนท์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาฯ

 

 • พ.ศ. 2543

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทำการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องภาคสมทบรุ่นแรกขึ้น โดยทำการเรียน 3 ปี

เช่นเดียวกับภาคปกติ ซึ่งจะทำการเรียนนอกเวลาราชการ คือ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.

และในวันเสาร์-อาทิตย์

 

 • พ.ศ. 2545

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทำการปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่องตามศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล (ธัญบุรี) พบว่าภาคปกติยังคงเรียน 3 ปีตามปกติภาคสมทบต้องเรียนเพิ่มเป็น 3 ปีครึ่ง

 

 • พ.ศ. 2547

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอทำการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 4 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยยังคงใช้

เล่มหลักสูตรตามศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี)

 

 • พ.ศ. 2548

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลทำการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยแยกออกมาจากธัญบุรี เนื่องจาก

ในปีดังกล่าวราชมงคลได้ทำการยกวิทยาฐานะมาเป็นมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ซึ่งวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หรือนครราชสีมาได้กลายเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดังนั้นจึงถือว่า

หลักสูตรเล่มแรกของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจึงเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2548 นี้ และได้เรียกหลักสูตร 4 ปี

และหลักสูตรต่อเนื่องว่า แผนการเรียน ในขณะนั้นมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น  คอกพิมาย เป็นหัวหน้าสาขาวิชาฯ

 

 • พ.ศ. 2553

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลทำการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นตามรอบการปรับปรุงปกติ คือ 5 ปี

โดยในเล่มหลักสูตรใหม่นี้จะมีแผนการเรียน 3 แผน คือ แผนการเรียน 4 ปี แผนการเรียนภาคปกติ และสมทบ

จะทำการเรียน 3 ปี เท่ากัน นอกจากนี้ในปีเดียวกันนี้สาขาวิชาได้ทำการเปิดหลักสูตรเพื่อทำการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาโท (วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล) ขึ้นเป็นครั้งแรกในขณะนั้นมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  คธาพันธ์

เป็นหัวหน้าสาขาวิชาฯ

 

 • พ.ศ. 2554

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเริ่มมีการเปลี่ยนระบบการบริหารงานในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ แบบใหม่ขึ้น

กล่าวคือจะทำการเปลี่ยนทุก 2 ปี ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  กฤตาคม เป็นหัวหน้าสาขาวิชาฯ คนแรก

ของระบบแบบใหม่นี้รวมทั้งมีการยกเลิกตำแหน่งเลขาสาขาวิชาฯ ด้วย

 

 • พ.ศ. 2557

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรระดับ ป.ตรี ใหม่ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการ

ตรวจรับรองปริญญาบัตร ทางวิชาชีพ (กว.) โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ขันติโกมล

เป็นหัวหน้าสาขาวิชาฯ และควบคุมการดำเนินการดังกล่าว

 

 • พ.ศ. 2558

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรระดับ ป.โท ตามรอบการปรับปรุงของ สกอ.

 

 • พ.ศ. 2559

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ริเริ่มการประชุมระดมสมองสร้างยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาฯ ขึ้นเป็นครั้งแรก

โดยมีชื่อว่า “100%PDCH” ระหว่าง วันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา

ซึ่งมี ดร.ไมตรี  พลสงคราม เป็นหัวหน้าสาขาวิชาฯ

 

 • พ.ศ. 2560

ทำการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร นั้นคือ วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก (Heavy

Equipment Engineering) โดยการบุกเบิกของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ อภิสิทธิภิญโญ และ

อาจารย์กิตติ  แก้วชาติ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้สาขาวิชาฯ ได้มีการเปลี่ยน

หัวหน้าสาขาวิชาฯ อีกครั้ง จากท่าน ดร.ไมตรี  พลสงคราม เป็นรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  กฤตาคม

แม้ว่า ดร.ไมตรี  พลสงคราม จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ ไม่ครบวาระ (เป็นหัวหน้าสาขาวิชาฯ 1 ปี 7 เดือน)

เนื่องจากในปี 2561 สาขาวิชาฯ จะเป็นเจ้าภาพ “การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32”

หรือที่เรียกสั้น ๆ จากคำย่อภาษาอังกฤษว่า “ME-NETT 32”

มีการจัดทำภาพป่าเพื่อการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560  เพื่อสมทบทุน

จัดทำป้ายสาขาวิชาฯ ใหม่ ได้ยอดเงินรวม (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) 333,999 บาท

 

 • พ.ศ. 2561

สาขาวิชาฯได้มีการจัดการแข่งขันโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลรุ่นเยาว์ 30 ปี เครื่องกลตะโกราย

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม มุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร

มีการจัดทำป้ายสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลใหม่ และเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี วิศวกรรม

เครื่องกล มทร.อีสาน นครราชสีมา นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561

สาขาวิชาฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ “การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32” หรือ “ME-NETT 2018” ณ โรงแรม มุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร