โครงสร้างบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ  เดชพันธ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวนิภาพร อาศัยป่า

หัวหน้างานบริการการการศึกษา

เบอร์โทรภายใน 3102

นางสาวอัญชลี จินดาภี

หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย

เบอร์โทรภายใน 3194

นางเพลินพิศ มณีศรี

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน 3109

นางสาวมะลิวัลย์ เหวชัยภูมิ

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน 3194

นางสาวพรรษธรณ์ รัชนาลักษณ์

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน 3107

นางสาวปวริศา อุ่มพิมาย

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน 3102

 

นายณัฐพล ย่อยโคกสูง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เบอร์โทรภายใน 3109