วิดีโอกิจกรรม KM รื่อง เทคนิคการเขียนตำราเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โดยผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ คือ รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา และ รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผ่าน Zoom Meeting

Read More

ขอให้ผู้รับผิดชอบส่งสรุปโครงการ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้คณะกรรมการบริหารคณะได้รับทราบต่อไป

Read More

ขอให้จัดทำรายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (ง.4) และรายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ง.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ให้ทำบันทึกข้อความส่ง พร้อมบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Microsoft word และไฟล์ Microsoft excel ของเอกสารแบบฟอร์มข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) หรือสามารถส่งไฟล์ทาง E-mail ที่ koy_goy@hotmail.com มายังแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 16.30 น.

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ที่นี่

Read More